Pågående projekt

På naturum drivs flera projekt ihop med kommunen via LONA

LONA (lokala naturvårdssatsningen) är ett stöd som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Nedan finns information om projekt som pågår just nu.

Pågående pollineringsprojekt:

1. Stadsnära utomhusinformationsinsatser om pollinerare riktat mot barn
Projektet utökas med självguidande informationsplatser för att öka kunskapen om pollinerare, ekosystemtjänster och biologisk mångfald ur ett historiskt och nuläges perspektiv.

2. Så Vilda! Västervik och insådd av kulturväxter i odlingslandskapet
Projektet syftar till att sprida kunskap om biologisk mångfald, skapa lokalt engagemang i skolorna samt att öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet för att gynna pollinatörer. Elever och lärare engageras lokalt, på sin egen skolgård eller i nära anslutning till skolan. Konceptet går ut på att bygga en nod för information och resursförstärkning genom att projektet dels stöttar skolan under uppstart och genomförande men också koppla ihop undervisning med andra pågående projekt med pollineringsteman inom Västerviks kommun.

Övriga projekt:

3. Hållbarhetspedagogstjänst
Tjänsten finns för att öka kunskapsspridningen om de globala målen med särskilt fokus på natur och miljö. Hållbarhetspedagogen samverkar under 3 år med skolorna i kommunen. Under 2021 som är friluftslivets år kommer utomhuspedagogik vara i fokus.

4. Inrättande av ett kommunalt naturreservat med inriktning på naturvård och friluftsliv
Informationsåtgärder i och i anslutning till naturreservatet - Informationstavlor, friluftsanordningar, grillplatser, anläggande av natur- och kulturstigar. Åtgärder för naturvårdsskötsel exempelvis genom röjning kring ekar för att skapa förutsättningar för särskilt värdefulla insektsarter mm.

"Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." – Gro Harlem Brundtland, FN:s världskommission för miljö och utveckling, 1987.

https://www.vastervik.se/

https://www.naturvardsverket.se/

Utvecklad av jElmerfjord.se